044-33480070

ارومیه - خیابان شهید بهشتی (دانشکده) - جنب بانک انصار - پلاک 61