بسمه تعالی

اطلاعات و سوابق فردی،تحصیلی،آموزشی، پژوهشی، اجرايي و فرهنگی

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: محسن امامی قشلاق

نام پدر: حسین

محل تولد: ارومیه

تاريخ تولد: 20/06/1363

سوابق تحصیلی

مقطعرشتهگرایشسال اخذ و درجه دفاعنام موسسه
دکتری دومحقوقحقوق عمومی1397 با درجه دفاع عاليدانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقیقات تهران
دکتری اولحقوقفقه و حقوق خصوصی1396 با درجه دفاع عاليدانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشدحقوقحقوق عمومی1387 با درجه دفاع عاليدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
کارشناسیحقوققضايي1385دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارومیه

فعالیتهای آموزشی

الف: تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

ردیفنام دروسمقطع تحصیلیدانشگاه
1حقوق اداري ايرانكارشناسي ارشددانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
2حقوق كاركارشناسي ارشددانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
3حقوق اساسی/حقوق اداریکارشناسیدانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
4حقوق کار/حقوق تامین اجتماعیکارشناسیدانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
5قراردادهای اداری/حقوق مدنیکارشناسیدانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
6حقوق شهری و روستایی(قانون شوراها و شهرداري ها)کارشناسیدانشگاه جامع علمي كاربردي
7انتخابات و نظام های انتخاباتیکارشناسیدانشگاه جامع علمي كاربردي
8حقوق بازرگاني و تعاونيكارشناسيدانشگاه جامع علمي كاربردي
9حقوق مدني5 (خانواده)كارشناسيدانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه
10آئين دادرسي مدنيكارشناسيدانشگاه جامع علمي كاربردي
11مباني حقوق عموميكارشناسي ارشددانشگاه غير انتفاعي آذرآبادگان
12حقوق اداري تطبيقيكارشناسي ارشددانشگاه آزاد/ دانشگاه آذرآبادگان

ب: تدریس درکارگاههای آموزشی

ردیفعنوان دورهارگانهای زیربطتعداد دوره
1ساختار دولت و حکومتوزارت نیرو1
2ساختار دولت و قوانین و مقررات استخدامیاداره تعاون1
3آشنايي با مباني نظاماداره بيمه سلامت1
4تخلفات ادارياداره بهزيستي1
5قوانين و مقررات استخدامياداره بهزيستي1

سوابق پژوهشی

الف:مقالات و مطالعات علمی پژوهشی

ردیفعنوان مقاله                      عنوان مجلهانتشارنویسندگان
1نگاهی بر عدم تمرکز اداری در ایران با رویکرد شوراها

مجله تحقیقات حقوقی تهران مرکز

(با درجه  علمی و پژوهشی)

سال88محسن امامی
2واكاوي تاثير اراده در تكوين ايقاعات

پژوهشنامه حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال96محسن امامي/ ابوالحسن مجتهد سليماني
3حق بر محيط زيست سالم  در پرتو اصول فقهي و اخلاقي

مجله پژوهشهاي اخلاقي (مستخرج از رساله دكتري)

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال97محسن امامي/ محسن محبي /سيد محمد هاشمي / ولي رستمي
4واكاوي مبناي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات زيست محيطي با رويكرد فلسفي حمايت از محيط زيست

مجله معرفت فلسفي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني(مستخرج از رساله دكتري)

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال97محسن امامي/ محسن محبي /سيد محمد هاشمي / ولي رستمي
5An Analysis of the Relationship between Law and Justice with a Focus on Islamic Laws

Research Journals Pinnacle

 (با درجه ISC)

سال2013محسن امامی/غفور خوئيني
6

A Reflection on the Nature and Method of Concluding Electronic

Contracts

Research Journals Pinnacle

 (با درجه ISI)

سال2013محسن امامی/محمد روشن
7Zemane Darak in Iranian and English law and Convention for International Sales of goods

National Park_Forchungin Der  Schweiz

 (با درجه ISI)

سال2013محسن امامی/امير غزنوي
8General Description of Damage of Not Following the 1980 Convention of Vienna and Iranian Law

International Journal Of Review in Life Sciences

 (با درجه ISI)

سال2013محسن امامی/محمد روشن
9Basis of civil liability of employer based on civil liability law

Social Issues & Humanities

(با درجه ISC)

سال2013محسن امامی/غفور خوئيني
10Pre-Contract Negotiation and Its Resulted Responsibilities with a Comparative Study of Law in Iran and UK

International Journal Of Review in Life Sciences

(با درجه ISI)

سال2014محسن امامی/يوسف مولايي
11Investigating the legal status of illegal immigrants from the perspective of human rights

DAV International journal of science

(با درجه ISI)

سال2014محسن امامي/شبنم بدر گرمي
12Consideration of Joint Comprehensive Plan Action’s Nature  (Barjaam) at International & Interior Legal System

DAV International journal of science

(با درجه ISI)

سال2015محسن امامي / خيراله پروين
13Looking at Creative intention in unilateral legal acts by deciding the separation of intention & consent

Tribuna iuridica /juridical tribune

)با درجه ISI)

سال2016محسن امامي/ ابوالحسن مجتهد سليماني
14معرفی تجارت الکترونیک و اهم مدلهای آناولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(با درجه ISC)سال1394محسن امامي / الهام حنيفي
15معرفی مزایا و معایب بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیکیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(با درجه ISC)سال1394محسن امامي / الهام حنيفي
16مفهوم شناسی حقوق شهروندی درنظام بین اللملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانهمايش سراسري تبيين حققو شهروندي(با درجه ISC)سال1394محسن امامي
17بررسی آرای فقهای امامیه در مورد تجارت الکترونیکیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد(با درجه ISC)سال1395محسن امامي / الهام حنيفي
18بررسی رأی فقهای امامیه در مورد بازاریابی      شبکه ای سالماولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد(با درجه ISC)سال1395محسن امامي / الهام حنيفي
19نقش دولت و سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبريهمایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی(با درجه ISC)1396محسن امامي / صابر نجاري
20تحليل مفهوم برائت و رضايت وتأثير آن بر مسئوليت پزشك در قراردادهای درمان با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي1392همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی(با درجه ISC)1396محسن امامي / صابر نجاري
21تحلیل کاربردی قاعده فقهی اضطرار در مسأله جواز سقط جنین

مجله قرآن و طب

(با درجه علمي پژوهشي وزارتين)

1397محسن امامي و سايرين
22بررسی وظایف و اختیارات استانداران،فرمانداران و بخشداران در نظام جمهوری اسلامی ایرانپايان نامه كارشناسي ارشد1387محسن امامی
23مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی ازمذاکرات پیش قراردادی درحقوق ایران وحقوق کامن لاطرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهسال1392محسن امامی/يوسف مولايي
24بررسی تحلیلی مراجع قانونگذاری در ایران با رویکرد خلاءها و ابهامات موجودمكتوبمحسن امامی
25مطالعه و بررسی طرح های جامع توسعه استانها با توجه به پتانسیل های موجودمكتوبمحسن امامی
26مطالعه و بررسی راهکارهای ایجاد تحول در سیستم مدیریتی استانها و شاخص های مدیریتی در راستای شایسته سالاری اداریمكتوبمحسن امامی

 

 

ب) تالیف کتاب

ردیفعنوان کتابنویسندگانچاپ
1درسنامه حقوق اساسیمحسن امامی قشلاقانتشارات میزان
2درسنامه حقوق اداریمحسن امامی قشلاقانتشارات میزان
3صلاحیت های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایرانحسینعلی امیری- محسن امامی قشلاقانتشارات میزان

ج) استاد داور یا راهنمای پایان نامه هاي كارشناسي ارشد

ردیفعنوان پایان نامهدانشجوسال دفاع
1بررسي قوانين و مقررات حاكم بر ورشکستگی شرکتهای چند ملیتیآقای ابوالفضل ارشادری کندری1393/ استاد راهنما
2مطالعه تطبیقی جرائم اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللیآقای علی رضا توکلی1393/ استاد راهنما
3بررسی وضعیت حقوقی مهاجران غیر قانونی از منظر حقوق بشرخانم قمر بدر گرمی1394/ استاد راهنما
4بررسی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدیدآقاي رحیم احمدی1394 / استاد راهنما
5بررسی حقوقی بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیکی در حقوق ایران با تأملی در فقه امامیهخانم الهام حنیفی1394 / استاد راهنما
6مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین المللخانم سهيلا محسني نيا1394 / استاد راهنما
7بررسي تحليل قاچاق كالا با رويكرد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392آقاي جواد شيخلو1395 / استاد راهنما
8نقش سازمان ثبت احوال کشور در پیشگیری از جرایم مربوط به اسناد هویتیآقاي علي ماهوتي1395 / استاد راهنما
9نقش سازمان ملل متحد در شناسایی اعتقاد حقوقی دولتهاآقاي سيد كمال محمدي1395 / استاد راهنما
10نقش دیوان کیفری بین المللی در تحقق اهداف حقوق بشرآقاي اصغر نوعي قوشچي1395 / استاد راهنما
11حمایت از شرکتهای چندملیتی در قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایرانخانم كبري جوادي1395 / استاد راهنما
12بررسی زوایای  حقوقی برنامه اقدام مشترک کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران برجام از منظر حقوق معاهدات بین المللآقاي اسلام الستي1395 / استاد راهنما
13نگرش بر قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللیآقاي عزيز عيسي زاده1395 / استاد راهنما
14پیشگیری وضعی از جرایم پزشکیآقاي هادي شايگان1395 / استاد راهنما
15بررسی نحلیلی عقد بیمه دریایی و آثار آن در حقوق ایران و انگستانآقاي توحيد دلنواز1395 / استاد راهنما
16شرایط واثارقراردادهای واقع شده توسط نماینده درحقوق ایران وانکلستانآقاي علي اسكندري1395 / استاد راهنما
17مصادیق تهدید امنیت و منافع ملی در فضای سایبریخانم آرزو اكبر پور1396 / استاد راهنما
18بررسی وظایف قضات اجرای احکام کیفری در ایران با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامیخانم ليلا آقازاده1396 / استاد راهنما
19بررسی نحوه حمایت از طرح های صنعتی و مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران 1396 / استاد راهنما
20بررسی تطبیقی موجبات و آثار طلاق در حقوقی ایران و ترکیهآقاي عليرضا صفري1396 / استاد راهنما
21تاملی بر رابطه منطقی حقوق شهروندی و عدالت توزیعیخانم مژگان رضازاده1396 / استاد راهنما
22بررسی ارتباط مبنایی حقوق خصوصی با حقوق شهروندیخانم رويا ماكويي1396 / استاد راهنما
23بررسي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات ناشي از عوامل زيست محيطي درياچه اورميهخانم سودا اسماعيل زاده1396 / استاد راهنما
24تبيين نقش اراده در ايقاعات و آثار آن در نظام حقوقي ايران 1397 / استاد راهنما
25نقش قوه مجريه در تامين حقوق اجتماعي افراد در نظام جمهوري اسلامي ايران در پرتو اصول قانون اساسيخانم خدیجه ارجمند1397 / استاد راهنما
26بررسي قابليت طرح دعاوي زيست محيطي عليه دولت در نظام حقوقي ايران با تأكيد بر مسئوليت مدني دولتخانم نعیمه نوری پورشندی1397 / استاد راهنما
27جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسیخانم زهرا کرم زاده1397 / استاد راهنما
28برسی مبانی دولت الکترونیک در نظام اداری ایرانآقاي سعید قرابت تبت1397 / استاد راهنما
29بررسی عدالت سیاسی جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأملی بر قواعد فقهی و حقوقیخانم حمیرا رستمیان1397 / استاد راهنما
30چالش هاي حقوقي نظام مالياتي ايران با رويكرد تطبيقي با كشور تركيهخانم پریسا فاطمی حیدراباد1397 / استاد راهنما
31باید ها و نباید های پارلمانی شدن نظام سیاسی ایرانخانم اسما رضایی1397 / استاد راهنما
32بررسی ماهیت و آثار حقوقی تعهدات و شروط ضمنی در عقد نکاحخانم شعله پاک الیاس آباد1397 / استاد راهنما
33تحولات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع.خانم فرزانه خانبابایی1397 / استاد راهنما
34نظام حقوقی حاکم بر سازمان های اداری در حقوق اداری ایرانخانم سارینا جمیلی کهنه شهری1397 / استاد راهنما
35حمایت های حقوقی وقضایی از معلولان درحقوق ایران وحقوق افراد       دارای معلولیتخانم منيره زارع1398/ استاد راهنما
36بررسی منابع مالی حکومت اسلامی از منظر حقوق عمومیمحمد عبدل زاده1398/ استاد راهنما
37تخلفات قراردادی در مناقصات دولتیروح الله عاشری قره باغ1398/ استاد راهنما
38دولت و مشارکت پذیری مردم در مسائل سیاسیحبیب بیگی1398/ استاد راهنما
39چالش های حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از منظر حقوق عمومیمریم حسین دوستی1398/ استاد راهنما
40استاد داوري چندين پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اروميهاز سال 1393
41استاد راهنمايي وداوري چندين پايان نامه دردانشگاه غيرانتفاعي آذرآبادگان
42  استاد راهنمايي و مشاوري و داوري چندين پايان نامه ديگر در دانشگاههاي تهران

فعالیتها و مسئولیت های اداری ، اجرائی و آموزشي

ردیفعنوانمدت فعالیت
1مشاور عالی دادستان دیوان محاسبات کشوراز ابتدای سال 1400 تا کنون
2استادیار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميهاز سال1389 تا كنون
3وکیل پایه یک دادگستریاز سال1389 تا كنون
4كانديداي تأييد صلاحيت شده دهمين و يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با كد نامزدي 1246 و 152انتخابات اسفند94 و 98
5رئیس هیات هماهنگی واجرائی کمسیون پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه بانمایندگان مجلس حوزه انتخابیه استان آ.غهم اکنون
6عضو اصلی کمیته اختبار مرکز وکلای قوه قضائیه استان آ.غهم اکنون
7مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارومیهسال 1391
8وکیل و مشاور حقوقی مجموعه گروه پارسیاناز سال 1389 لغایت 1391
9کارمند سابق تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربیسال 1388

سوابق فرهنگی

ردیفعنوانمدت فعالیت
1دبیر شورای راهبردی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهسال 1390
2عضو هیات امنای مسجد صاحب الزان حصار حاجیلاراز سال 1390 تا كنون