معرفی کمکهای ما در داوری بین المللی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹،اشخاص می توانند دعاوی خود را به جای آنکه در دادگاه اقامه نمایند به داوری یک یا چند شخص بسپارندو خواستار آن گردند  به جای اخذ رای از دادگاه،رای داوری صادر گردد داوری بر خلاف دعاوی در دادگستری همه چیز بر مبنای توافق است از جمله انتخاب داور،محدوده اختیار داور در رسیدگی و حتی زمانی که داور طی آن می بایست  نسبت به صادر کردن رای اقدام نماید.

دفتر حقوقی با هدف جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در تلاش رفع اختلافات از طریق داوری می باشد بطوریکه اشخاص بجای طرح دعوی در دادگاهها و از دست دادن وقت و هزینه های بسیار زیاد دادرسی  از طریق داوری با صدور رای داوری و با ضمانت اجرای قانونی اختلافات خود را حل وفصل نمایند.