مطالب حقوقی

اعاده اعتبار تاجر، اعاده حیثیت تاجر، ورشگستی تاجر

نوشته شده در

اعاده اعتبار تاجر، اعاده حیثیت تاجر، ورشگستی تاجر
ورشکستگی که در نتیجه توقف در تادیه دیون به وجود می آید مسلما باعث می شود اعتماد مردم به شخص ورشکسته سلب شود. تاجر ورشکسته با صدور حکم ورشکستگی اش دچار محرومیت هایی می شود که برای اعاده اعتبارش و بازگشت به حالت قبل از ورشکستگی باید اصولی را رعایت کرده و اوامر قانونی را در این زمینه اجرا نماید تا بتواند دوباره اعتبار بازرگانی خود را بدست آورد. اگر تاجر ورشکسته بتواند با انجام اوامر قانونی به حالت قبل از ورشکستگی اش بازگردد و اعتبار بازرگانی اش را بازگرداند

اعاده اعتبار تاجر
اعاده اعتبار واقعی
اعاده اعتبار واقعی تاجر موقعی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل و پرداخت کل دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند مجددا اعتماد مردم را به خود جلب کرده و شایسته ادامه شغل خود باشد. بنابراین در هر موقعی که تاجر بتواند کلیه بدهی های خود را پرداخت کند، می تواند تقاضای اعاده اعتبار نماید.

اعاده اعتبار قانونی
در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند که در مور جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می شود و در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشتن مدتی به دادگاه اجازه می دهد به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.

قانونگذار در ماده 565 قانون تجارت به اعاده اعتبار قانونی پرداخته است:

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی، می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

1- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است، پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک ورشکسته ای که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است، نیز رعایت می شود.

2- تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند

در مورد اخیر تاجر ورشکسته موفق نشده تمام بدهی خود را پرداخت کند. ولی در صورتی که در مدت 5 سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صحت عمل نشان دهد، می تواند تقاضای اعاده اعتبار نماید.

شرایط تقاضای اعاده اعتبار تاجر
1- گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشکستگی

2- اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.

3- جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که جلب رضایت مزبور یا از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی قبلا تحصیل شده است یا اینکه بعدا طلبکاران ذمه او را بری کرده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *