مطالب حقوقی

آشنایی با موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

نوشته شده در

صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزایی، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکان‌پذیر است. نیابت قضایی، یکی از تأسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به […]

مطالب حقوقی

آشنایی با تفاوت‌های ماهیت حقوقی قرارداد‌های اداری و خصوصی

نوشته شده در

قرارداد‌های دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است؛ اما این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قرارداد‌های اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قرارداد‌های اداری علاوه بر قوانین مذکور از برخی قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز […]

مطالب حقوقی

چه قوانینی درباره ممنوعیت ازدواج دختران کم‌سن‌وسال وجود دارد؟

نوشته شده در

ازدواج، سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار است. در حالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه‌ی دینی، سوءاستفاده از آن نیز مورد مذمت ‏قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد، می‌توان به ازدواج مردان […]

مطالب حقوقی

آشنایی با شرایط و پیامدهای «سقط جنین» قانونی و غیرقانونی

نوشته شده در

سقط‌ جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان یک انسان معرفی می‌شود، اما نباید از جنبه دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد غفلت کرد. جرمی که علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است. موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از […]

مطالب حقوقی

«ترک انفاق» چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

نوشته شده در

طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیاز‌های زن پرداخت می‌شود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد. مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را این‌گونه […]

مطالب حقوقی

برخی از قوانینی که در مورد «سقط جنین» وجود دارد

نوشته شده در

بنا بر آمار‌های رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر انجام سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم. سقط جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان […]

مطالب حقوقی

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

نوشته شده در

ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﻼم، ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ، ﺳـﯿﺮه و رواﯾـﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﭘﺎر‌های از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و […]

مطالب حقوقی

چرا ابلاغ دستورالعمل تشکیل «پرونده شخصیت متهم» مهم است؟

نوشته شده در

تشکیل پرونده شخصیت، یکی از دستاورد‌های جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به بازاجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جدید نیز نمود پیدا کرده است. پرونده شخصیت به پرونده‌ای گفته می‌شود که در کنار پرونده کیفری تشکیل می‌شود. روز گذشته پس از مدت‌ها انتظار دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم در ۲۴ ماده و […]

مطالب حقوقی

آشنایی با شرایط و چگونگی اعطای «آزادی مشروط» به محکومان

نوشته شده در

تحولات اندیشه هاي حقوق جزا در طول تاریخ موجب آن شده تا هیولاي ساخته شده از بزهکار تغییر شکل داده ومجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گرفته است.آزادي مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی ترین ومعروف ترین برنامه هاي اجتماعی نیمه دوم […]

مطالب حقوقی

مهلت پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه چقدر است؟

نوشته شده در

دیه دارای دو معنی لغوی، به معنای راندن و رد کردن و اصطلاحی به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود، است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می‌شود. در معنای اصطلاحی دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا […]